وظایف واحد بازرسی:

1.        تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای ( سالیانه ) و یا موردی از تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سنجش میزان مطابقت آمار عملکرد با وضعیت موجود ازنظر اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها ، ضوابط و

شاخصهای مورد ارزیابی مدیریتی و ستادی موجود در دانشگاه

2.        بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

3.        تهیه گزارش مستمر و موردی جهت ارائه به ریاست دانشگاه و مقام وزارت

4.        برقراری ارتباط با اداره کل بازرسی استان فارس و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ( مصوب 1360 و اصلاحات بعدی مورخ 1375 و 1387 و آخرین اصلاحات مورخ 30/07/1393 )

5.        برقراری ارتباط و همکاری با کمیسیون اصول 88 و90 مجلس شورای اسلامی

6.        برقراری ارتباط و همکاری با واحدهای نظر سنجی شبکه ها و مراکز بهداشتی ، درمانی ، آموزشی

7.        برقراری ارتباط و همکاری با رسانه های جمعی و مطبوعات

8.        تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش به ریاست شبکه یا مرکز آموزشی، درمانی، بهداشتی و بررسی راهکارهای اصلاح با هماهنگی واحد و ارائه گزارشات در هر

مرحله به ریاست دانشگاه

9.        کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مدیران ذیربط و بررسی راهکارهای اصلاح مناسب و گزارش به ریاست دانشگاه

10.   آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه

11.   اعمال نظر در مورد میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد کارکنان ومدیران با همکاری مدیریت منابع انسانی و امور اداری، برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها، در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط و یا از طریق ارجاع

به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه و هیئت انتظامی اعضاء هیئت علمی و یا اداره حقوقی  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 15:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ