وظایف واحد ارزیابی عملکرد :

1.       همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش حوزه ریاست، معاونتهای هفت گانه دانشگاه ، دانشکده ها، بیمارستانهای تابعه، شبکه های بهداشتی درمانی و موسسات

و سازمانهای وابسته به دانشگاه

2.       نظارت بر اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوطه و تهیه مستندات لازم

3.       احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4.       همکاری و هماهنگی با شورای (یاکمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات

5.        بررسی برگه های تکمیل شده وتأیید فرمهای تکمیل شده ، براساس عملکرد واقعی ، توسط شورای تحول اداری ( یا کمیسیون تحول اداری )

6.        پیگیری اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی واحدهای تحت پوشش، شامل واحدهای ستادی ومحیطی در دانشگاه علوم پزشکی و ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی

تعیین شده

7.       نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش دانشگاه و تحلیل ارزیابی های انجام شده با همکاری و هماهنگی واحدهای تخصصی ارزیابی معاونتها و واحدهای مربوطه و ارائه پیشنهادهای لازم به

ریاست محترم دانشگاه

8.       انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دانشگاه علوم پزشکی اعم از واحدهای ستادی ، غیرستادی ، استانی یا شهرستانی، بهداشتی، درمانی، نظارتی و غیرنظارتی

و  ... و ارائه پیشنهادات به ریاست دانشگاه

9.        انجام سایر اموری که در چهار چوب برنامه های ارزیابی عملکرد دانشگاه ؛ از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می گردد.

 

10.   دریافت برگه های ارزیابی تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه و تطبیق آنها با قوانین موجود و ارسال جهت تصویب در مراجع ذیصلاح (از جمله ریاست دانشگاه)  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 15:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ