* كاركنان اين مدیریت خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعين دانسته، كرامت انساني آنها را ارج نهاده و جلب رضايت الهي در چار چوب مقررات اداري را وظيفه شرعي خود مي دانند.

به حكم آيه هاي :

«...و لاتقف ما ليس لك به علم...» (سوره اسراء آيه 36)
«...اِن بعض الظن اِثم...» (سوره حجرات آيه12)


*
پرهيز از هرگونه ايجاد جو تشویش اذهان عمومی، شايعه سازي، تهمت، غيبت و.... را وظيفه شرعي خود مي دانيم.

* شفاف سازي مستندات و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعين ؛ تقويت ارزشهاي اخلاقي، اسلامي و اجتماعي در محيط كار را وظيفه قانوني خود مي دانيم.

* امانتداري و رازداري و حفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب مي دانيم.

* انتقال تجربيات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهينه به همكاران، بر قراري توازن و اعتدال متناسب فعاليت در محيط كار و زندگي خانوادگي را از وظايف خود
 
مي دانيم .

* استفاده قانوني و درست از اختيارات و قدرت سازماني و رعايت دقيق قوانين ومقررات را در وظايف خود واجب مي دانيم.

* ايجاد فضاي صميمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعين و كاركنان را از وظايف خود مي دانيم.

* پرهيز از هر گونه مظاهر فساد اداري از قبيل سفارش، هديه غير متعارف و وجه نقد و جلوگيري از آن را وظيفه خود مي دانيم.

* خود داري از تسليم مدارك و اسناد به اشخاص غير مربوط را از اصول كار در اين اداره مي دانيم.

* حسن رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران ؛ پرهيز از تبعيض و رعايت عدالت و انصاف در برخورد با شاكيان و متشاكيان مراجعه كننده را از ا اهم وظايف خود مي دانيم.

* ارائه راهنمايي و اطلاعات لازم به مراجعين بمنظور سهولت انجام امور آنان ؛ توجه به درخواستهاي معقول و قانوني مراجعين و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظايف خود مي دانيم.

  

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 15:25    آمار بازدیدکنندگان   :  6044        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ